UF3. Compartició de recursos i seguretat

Introducció

La compartició de recursos en xarxa és una de les utilitats o raons principals perquè els sistemes operatius es connectin en xarxa.

Avantatges

Alguns dels principals avantatges són els següents:

 • Reduir costos:

  • normalment no fa falta tenir una impressora per cada usuari, ni discos de gran capacitat en tots els ordinadors.
  • es pot compartir una impressora entre vàries màquines o guardar els arxius en un sistema d'emmagatzematge centralitzat.
 • Facilitar la feina dels usuaris:

  • es pot fer que un usuari pugui treballar en qualsevol ordinador sense haver de reconfigurar cada vegada el seu entorn de treball
  • i poder accedir fàcilment als seus documents, a documents que comparteixen altres usuaris o a una impressora encara que aquests recursos no estigui en el seu ordinador.

Recursos

Els poden compartir en xarxa tots tipus de recursos, encara que els recursos més habituals són:

 • Arxius i carpetes
 • Impressores

Protocols utilitzats per compartir recursos

En Windows

Windows utilitza el protocol CIFS (antigament SMB) per compartir tant arxius i carpetes com impressores.

També se'l sol anomenar SMB/CIFS.

En Linux

El protocol propi de Linux per compartir carpetes és NFS.

Per compartir carpetes, Linux utilitza CUPS.

Linux també pot utilitzar SAMBA, que és compatible amb SMB/CIFS, per compartir recursos amb Windows i també amb altres Linux.

Seguretat en els sistemes en xarxa

En un entorn on es comparteixen recursos, és molt important controlar qui pot accedir a la xarxa i l'ús que pot fer de les màquines i dels recursos compartits per evitar situacions com les següents:

 • Accés a ordinadors i recursos de la xarxa: que una persona no autoritzada pugui utilitzar les màquines i recursos de l'empresa.
 • Modificació del funcionament del sistema i dels recursos: que qualsevol pugui modificar la configuració del sistema o canviar els permisos d'accés a carpetes i impressores.
 • Accés a recursos restringits: que un usuari pugui veure documents amb informació a la qual no ha de tenir accés o que pugui imprimir sense necessitat en una impressora en color.
 • Utilització de recursos: que un usuari pugui omplir tot un disc o acaparar l'ús d'una impressora impedint l'ús a altres usuaris o, fins i tot, impedint el correcte funcionament del sistema.

En aquesta mòdul no es parlarà dels sistemes de protecció activa i passiva que es veuen en altres mòduls (antivirus, còpies de seguretat...) sinó d'altres aspectes gestionats directament pel sistema operatiu:

 • Drets
 • Privilegis
 • Permisos

Drets d'inici de sessió o drets d'accés

Els drets determinen qui pot accedir al nostre sistema i de quina forma.

 • Formes d'accés
  • Accés local o remot a una màquina
  • Accés al domini
 • Limitacions d'accés
  • En quines màquines es pot accedir.
  • Durant quins períodes de temps es pot accedir.

Privilegis

Els privilegis determinen quins usuaris poden realitzar determinades accions que afecten a la màquina, al sistema operatiu o al domini.

Els següents són alguns exemples:

 • Aturar el sistema o apagar la màquina
 • Canviar la data i hora
 • Instal·lar programes i controladors de dispositius
 • Crear, modificar i eliminar usuaris i grups
 • Configurar i compartir els recursos
 • Afegir equips al domini o treure'ls

Els privilegis en Windows es configuren a través de:

 • Directives de grup local.
 • Directives de grup d'Active Directory.

Els privilegis en Linux es configuren en l'arxiu /etc/sudoers.

Permisos

Els permisos determinen què poden fer els diferents usuaris amb els recursos, siguin locals o compartits.

Els principals recursos que es comparteixen en una xarxa son els arxius, les carpetes i les impressores.

De forma molt general i simplificada, tenim els següents permisos:

 • Permisos per arxius i carpetes
  • Lectura
  • Modificació (o escriptura)
  • Execució (en els arxius) o navegació (en les carpetes)
 • Permisos per impressores
  • Imprimir
  • Gestionar la llista de documents pendents d'imprimir (canviar prioritats, eliminar...)
  • Administrar les impressores (afegir, eliminar, configurar, posar en pausa...)

Assignació de permisos

Els permisos es poden assignar a usuaris individuals o a grups.

Quan els permisos s'assignen a un grup, aquests permisos s'aplicaran també als subgrups i usuaris que pertanyin a aquest grup.

Si els permisos del grup entren en contradicció amb altres permisos assignats als subgrups o usuaris, s'aplicaran els més específics (els de subgrup o els d'usuari).

Documentació i recursos

#FpInfor #SmxMp04 #AsixMp01 #SistemesOperatius #LDAP #Samba #WindowsServer

Autor: Sergi Coll

results matching ""

  No results matching ""